Vzdělávání

Organizace vzdělávání

Vnitřní uspořádání školy a tříd

Vnitřní uspořádání školy a tříd je řešeno tak, aby co nejlépe vyhovovalo individuálním potřebám dětí.

Mateřská škola má tři třídy. Do jedné třídy lze zařadit děti různého věku. O zařazení dětí do třídy rozhoduje ředitelka mateřské školy. Třídy jsou uspořádány tak, aby děti měly možnost výběru činností, které odpovídají jejich schopnostem nezávisle na jejich věku Jednu třídu v přízemí( Berušky) a dvě třídy v patře budovy ( Sluníčka, Skřítci).Třída Berušek a Skřítků je věkově smíšená. Smíšené třídy umožňují pestřejší kontakty mezi dětmi, více příležitostí k rozvoji spolupráce, jazyka a komunikace. Smíšené třídy vystavují děti přirozenějšímu sociálnímu prostředí, děti mají snazší adaptační období. Do skupiny dětí , které se nejen znají navzájem, ale především "vědí" jak to ve školce chodí", se nové děti snáze včlení. Věkově smíšené třídy poskytují dětem mnoho podnětů k rozvoji sociálních dovedností celoročně. Ve třídě Sluníček je snahou seskupit děti starší a zvláště pak děti v posledním ročníku mateřské školy a děti s povoleným odkladem školní docházky. Do této třídy mohou být umístěny děti mladší, a to v případě nenaplněné kapacity třídy. Rovněž vycházíme vstříc rodičům, kteří chtějí mít sourozence společně na třídě. V každé třídě je zapsáno 25 dětí. Všechny třídy jsou vybaveny velkým množstvím odpovídajících hraček, didaktických pomůcek, knihami, hudebními nástroji, tělocvičným nářadím Je v nich dostatek místa pro různorodé činnosti dětí, pro cvičení, pro oddych i klidný koutek pro děti, které se v určitý moment nechtějí účastnit činností. V každé třídě je prostor pro relaxaci a odpočinek, jsou v nich koutky například- kuchyňka, pokojíček, obchod, knihovnička, kreslení, tvořivý koutek, apod. Jsou barevně rozlišené, mají příjemné pastelové barvy a samy děti se podílejí na jejich výzdobě. Na každou třídu navazuje sociální zařízení, přípravná kuchyňka a šatna. Každá třída má jednotná pravidla, která se cíleně zaměřují především na bezpečnost a děti je samy výtvarně ztvárnily tak, aby byly pravidla stále na očích.

Pravidla:

 • Pro jídelnu
 • Pro hernu
 • Pro ložnici
 • Pro umývárnu
 • Pro šatnu
 • Pro vycházky
 • Pro zahradu

Organizace vzdělávání na třídách

Provozní doba je od pondělí do pátku od 6.00 do 16.00 hodin. Na třídě pracují dvě učitelky podle třídních programů. Práce učitelek se zpravidla překrývá v době od 9.30-do 12.00 hodin. Zde patří činnosti jako je pobyt venku, hygiena dětí, oběd. Obě učitelky se také účastní akcí pořádaných mateřskou školou. Učitelky společně pracují na plnění třídního plánu. Pro celou školu platí jednotná pravidla i režimové momenty pro lepší zastupitelnost pracovníků.

Přijímání dětí do mateřské školy, zápis

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let věku dítěte, nejdříve však od 2 let. Při přijímání dětí je nutno dodržet podmínky ustanovení §50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů ( dítě se podrobilo pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci).K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu EU. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou občany ČR ani jiného členského státu EU, pokud pobývají na území ČR oprávněně- doklad o oprávněnosti pobytu je zákonný zástupce povinen předložit při zápisu do mateřské školy. Do mateřské školy mohou být přijaty děti se speciálními vzdělávacími potřebami a děti mimořádně nadané. Zápis dětí do mateřské školy je prováděn od 2.5.-16.5. O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ve správním řízení ředitelka školy dle kritérií pro přijímání dětí do mateřské školy, které je zveřejněno na dostupném místě v budově školy a zákonný zástupce je s nimi vždy seznámen před i u samotného zápisu. Po domluvě se zřizovatelem stanoví ředitelka školy místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí do mateřské školy. Přesné informace jsou pro veřejnost podávány prostřednictvím oznámení v budově mateřské školy, na webových stránkách mateřské školy. Dítě může být přijato do mateřské školy i v průběhu školního roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky školy. Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt v délce nejvýše 3 měsíce ( pouze v případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání). Rozhodnutí o nepřijetí dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě do 30 dnů. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě v mateřské školy.

Charakteristika vzdělávacího programu

Profilace mateřské školy

Naše mateřská škola pracuje se vzdělávacím programem, který jsme nazvaly

" Pojďte si s námi hrát a poznávat svět"

Náš zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání a umožňoval dětem vnímat svět v přirozených souvislostech, získávat tak reálnější a aktivní pohled na něj.

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život a vzdělávání: základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu, pro schopnost být samo sebou, a zároveň se přizpůsobit v životu v sociální komunitě a kulturní společnosti, základy pro celoživotní učení i základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot - to vše na úrovni přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem jeho chápání a

vidění světa i přirozeným životním souvislostem a okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá.

Cílem naší školy je rozvíjet osobnost dítěte, jeho učení a poznávání s ohledem na jeho individuální potřeby v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální, podporovat získání klíčových kompetencí a uvědomovat si pocit sounáležitosti s přírodou a s lidmi. Zaměřujeme se na citovou výchovu dětí a jejich vztah k přírodě.

Dlouhodobým cílem environmentální výchovy je budoucí zodpovědné chování člověka k přírodě a životnímu prostředí.

Environmentální výchova je jednou z oblastí RVP, kterou do výchovně vzdělávacího programu prioritně začleňujeme, a prolíná se nám do všech činností. Zařazujeme prvky environmentální výchovy, prvky ochrany a šetrnosti k přírodě, snažíme se o ekologizaci provozu budovy, zvelebujeme prostředí MŠ. Ze zkušenosti víme, že prožívání přírody nabízí dětem bezprostřední kontakt s okolním světem a představuje tak protiváhu našeho přetechnizovaného života. Malé děti mají tendenci vytvořit si citový vztah k tomu, co je známé a pohodlné.

Mají-li si vytvořit pocit sounáležitosti s přírodou, potřebují pozitivní zkušenosti a ty sdílet společně s dospělými. Chceme jim dopřát pocit úžasu a krásy, naučit je jak pečovat o rostliny, o zvířata, vodu, ovzduší, recyklovat odpad, prokazovat osobní zájem o přírodu o vše živé a máme pro ně ve vzdělávací nabídce připravený bohatý program.

Dlouhodobé záměry školy- vize školy

 • chceme být respektovanou vzdělávací institucí, která bude profesionálně a vstřícně poskytovat vysoce kvalitní služby založené na rovnocenném partnerství a spolupráci mezi rodiči a mateřskou školou
 • budeme maximálně rozvíjet individuální schopnosti dítěte vzhledem k jeho možnostem, rozvíjet jeho emoční inteligenci
 • dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých předpokladů získalo fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy zdravého sebevědomí a sebejistotu
 • vytvářet citový vztah k přírodě, všemu živému, utvořit základy pro odpovědný postoj dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí

Metody a formy práce vzdělávání

V pedagogickém procesu v mateřské škole používáme různých organizačních forem činností dětí, které umožňují dosáhnout žádoucího vzdělávacího výsledku. Jejich promyšlené a účelné střídání činí život dětí pestrým a dynamickým, což odpovídá jejich fyziologickým potřebám a stadiu jejich psychického rozvoje. Hlavní formou činností dítěte v předškolním věku je HRA. Hra je specifickým projevem dítěte, je ovlivňovaná prostředím, v němž dítě žije a do kterého hru začleňuje. Hra přispívá k harmonickému formování dítěte, umožňuje dosahovat cílů všech složek vzdělávání, je prostředkem vzdělávací práce. Je rovněž metodou vzdělávací práce. Hra odpovídá svým obsahem, formou a proměnlivostí osobnosti malého dítěte. Dovoluje tak učitelce různé metodické postupy k dosažení vzdělávacího cíle.

Učitelka ve své práci využívá všech stadií her- od her individuálních u nejmenších

dětí, přes párové ( kooperativní) až po hry skupinové a rovněž využívá všech druhů her. Jsou to především tvořivé hry, které si dítě vytváří samo, námětové hry, dramatické, konstruktivní. Učitelky rovněž pracují s hrami s pravidly, a to jsou hry pohybové a didaktické. Děti předškolního věku mají potřebu žít v dětské společnosti. Dobře vedený dětský kolektiv působí výchovně. V procesu vzdělávání používáme různých metod- slovní, názorné a praktické zkušenosti. Výběr metody je vždy závislý na didaktickém cíli. Ke slovním metodám patří například návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, beseda, předčítání a další. Efektivnost těchto metod závisí na kultuře projevu učitelky a její schopnosti působit na děti intonací a tempem řeči. Slovní metody vhodně spojujeme s praktickou činností. Do skupiny názorných metod patří především pozorování, předvádění, pokus, exkurze, vycházka.

Názorové metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například experimentování. Tyto metody přinášejí dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. V této fázi pak zařazujeme rovněž učení metodou navozování problémových situací. Při vzdělávání dětí zachováváme obecné zásady- cílevědomost, jednotnost a důslednost, přiměřenost, názornost, soustavnost, trvalost a individuální přístup. Pro děti předškolního věku je velmi důležité, aby na ně všichni dospělí působili jednotně.

Učitelky dobře znají věkové a individuální zvláštnosti dětí a mají na zřeteli přiměřenost jak v oblasti tělesného, tak i rozumového rozvoje dětí.

Uplatňujeme také zásadu názornosti tak, aby děti poznávaly pokud možno všemi smysly. Poznávání umožňuje učitelka posloupně a vychází od jednoduchého ke složitějšímu. Trvalost těchto poznatků u dětí zajišťuje učitelka vhodnou motivací a působením na různé smyslové orgány.

Učitelky využívají ke vzdělávání jak práci v kolektivu, tak individuální přístup k dětem.

Vzdělávací obsah

Obsah vzdělávání

Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek.

Při své práci a plánování sledujeme tyto rámcové cíle:

1. rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení

Předpokladem naplňování tohoto cíle je:

 • podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu
 • systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení
 • podporovat stále dokonalejší chápání světa i dětskou radost z rozšiřujících se možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe
 • rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání
 • přispívat k dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi

2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

Předpokladem naplňování tohoto cíle je:

 • poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravým životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi
 • v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, jazyka a poznání
 • rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Předpokladem naplňování tohoto cíle je:

 • rozvíjet poznání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb
 • vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry
 • vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat názory druhých)
 • vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, že však za to jak se rozhodne a co udělá, odpovídá

Jednotlivé vzdělávací oblasti určuje RPV PV:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Integrované bloky s tématy

Ze všech pěti oblastí je naprosto pregnantně nabídnuta dětem vzdělávací nabídka.

Vzdělávací činnosti jsou zpracovány do BLOKŮ, které tvoří témata.

Bloky jsou zpracovány podle ročních období:

1. blok Jaro

2 blok Léto

3. blok Podzim

4. blok Zima

Jednotlivé bloky obsahují návrhy témat, která jsou dále zpracovány podle podmínek a věku dětí třídním vzdělávacím programem. Učitelky si jej postupně dotvářejí a doplňují. Při plánování, tvorbě tematických bloků se pohybujeme kolem vzdělávacích

cílů.

Naplňování těchto cílů je všudypřítomné. Jsou naplňovány průběžně a prostředkem k naplňování jsou formy a metody vzdělávání, kvalita prostředí, kvalita komunikace.

Témata naplňujeme činnostmi, které směřují k výstupům v podobě očekávaných kompetencí- ať už se zaměříme přednostně na jakýkoliv z cílů, naplňujeme různou měrou i ty ostatní. Jsou vymezeny pro jednotlivé oblasti rozvoje dítěte a vyjadřují k čemu má dítě v té oblasti směřovat, co má být u dítěte podporováno, rozvíjeno, vytvářeno, posilováno. Tyto cíle jsou naplňovány průběžně ve všech vzdělávacích oblastech. Bloky jsou zpracovány globálně pro všechny věkové skupiny dětí. Součástí každého bloku je jeho charakteristika- pedagogický záměr bloku, kompetence v jednotlivých oblastech, očekávané výstupy nabízená vzdělávací nabídka. Jednotlivé bloky zůstávají dostatečně "otevřené", aby je pedagogové měli možnost dále rozvíjet, nejrůznějším způsobem je naplňovat a přizpůsobovat aktuálním okolnostem a děním v mateřské škole. Časově jsou bloky omezeny pouze rámcově, a to ročním obdobím. Učitelka si z bloku vybírá témata, která zařazuje podle individuálních potřeb třídy a dětí, podle okolností.

Pravidla pro třídní plánování

Třídní vzdělávací plán je vedený v písemné podobě. Učitelky si ho tvoří po vzájemné domluvě. Každá třída ho vytváří samostatně a zohledňuje v něm současnou situaci na třídě a vzdělávací potřeby dětí. Stanovené pedagogické záměry zohledňují vývojové hledisko i individuální a specifické potřeby dětí. Vzdělávání probíhá diferenciovaně, zejména při práci ve smíšené věkové skupině. Na třídních plánech spolu učitelky na třídě velmi úzce spolupracují.

Školní vzdělávací program je volně k dispozici v šatnách tříd.