— Zápis —

DISTANČNÍ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

V souvislosti s mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví a vlády k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí rozšíření onemocnění COVID-19 bude zápis probíhat bez účasti zákonných zástupců i dětí a to od 3. května do 14. května 2021.

Organizace zápisu- co musí Žádost obsahovat:

 • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání k vytištění na webu www. msgalasova.cz
 • zákonný zástupce si může vytvořit svoji vlastní žádost, ta musí obsahovat:

jméno a příjmení žadatele/ dítěte/,

datum narození,

místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování/podle §19 odst.3 správního řádu/,

označení správního orgánu, jemuž je žádost určena/ konkrétní mateřská škola/,

podpis osoby , která žádost podává/ v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání zastupuje/,

jméno a příjmení tohoto zástupce,

místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Dále k žádosti doložit:

 • prostou kopie rodného listu dítěte,
 • potvrzení od lékaře, že je dítě očkováno dle očkovacího kalendáře- nejlépe přímo v Žádosti /tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání /. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci/.

Způsob podání žádosti spolu s kopií rodného listu a kopií očkovacího kalendáře:

 • do datové schránky MŠ ID schránky : vn4kuus,
 • e-mailem s uznaným elektronickým podpisem , e-mailem bez elektronického podpisu, je nutné, aby ji zákonný zástupce do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží
 • poštou,
 • vhození do poštovní schránky na budově MŠ/ dokumenty musí být zalepené v obálce, na obálku napsat ZÁPIS- nevhazovat do schránky dokumenty volně nebo ve složce

Žadatelé budou informováni ředitelkou MŠ o přidělení registračního čísla k dítěti. Dne 21.5.2020 bude na dveřích mateřské školy zveřejněn seznam přijatých dětí/ konkrétnímu dítěti bude odpovídat konkrétní přidělení registrační číslo/. Zákonní zástupci nepřijatých dětí obdrží rozhodnutí poštou do vlastních rukou.

SPÁDOVÝ OBVOD MŠ MÍČEK

Hranice I- Město: Galašova, Na Hrázi, Tovačovského, Dvořákovo stromořadí, Smetanovo nábřeží , Hřbitovní, Partyzánská, E. Krásnohorské, Teplická, B. Němcové, Olbrachtova, Jurikova, Švermova, Dobrovského, Komenského, Jungmannova, Motošín, Za Lokálkou, Nádražní, Jiřího z Poděbrad, Jaselská svůj text...

Žádost k přijetí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Míček 2021-2022.doc

Mateřská škola Míček, Hranice, příspěvková organizace, Galašova 1747, 753 01 Hranice

IČO: 49558668, tel: 581 602 564, www.msgalasova.cz

Žádost

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy Míček, Galašova 1747, Hranice

ve školním roce 2021/2022

Ke dni: 1.9.2021 do zahájení povinné školní docházky

Jméno, příjmení dítěte:......................................................................................

Datum narození:......................................rodné číslo:............................................

Státní občanství:.....................................Kód zdravotní pojišťovny dítěte:....................

Místo trvalého pobytu:....................................................................................

Žádost podává zákonný zástupce dítěte - žadatel:

Jméno, příjmení žadatele:..................................................................................

Datum narození:...............................................................................................

Místo trvalého pobytu:.......................................................................................

Adresa pro doručování:......................................................................................

Telefonní kontakt:.............................................................................................

Zákonní zástupci se dohodli, že záležitosti přijetí dítěte do mateřské školy bude vyřizovat

zákonný zástupce- žadatel:

Jméno, příjmení:....................................... Podpis:............................................

Zákonní zástupci:

Matka

Jméno, příjmení:................................................................................................

Místo trvalého pobytu:.........................................................................................

Adresa pro doručování:........................................................................................

Telefonní kontakt:..............................................................................................

e-mail:............................................................................................................

datová schránka.................................................................................................

Otec

Jméno, příjmení:................................................................................................

Místo trvalého pobytu:.........................................................................................

Adresa pro doručování:........................................................................................

Telefonní kontakt:..............................................................................................

e-mai..............................................................................................................

datová schránka................................................................................................

Žádám o přijetí na docházku:/ *nevyhovující škrtněte/

celodenně polodenně 5 dní v měsíci

Vyjádření lékaře:

Jméno a příjmení dítěte:....................................................................................

Datum narození dítěte:......................................................................................

 1. Dítě je řádně očkováno:.............................................................................
 2. Dítě je zdravé, může být přijato do mateřské školy:............................................
 3. Dítě vyžaduje speciální péči v oblasti:............................................................

.........................................................................................................

................................................... ......................................................

 1. Jiná závažná sdělení o dítěti: .......................................................................

..........................................................................................................

........................................ ........................................

Datum Razítko a podpis lékaře

Datum podání žádosti:

Podpis zákonného zástupce- žadatele:...........................

Podpis druhého zákonného zástupce:..............................